parmbild verksamhetsplan3

Specialdaghemmet Plommonets verksamhetsplan för 2019-2020

Verksamheten för daghemmet Plommonet bygger på:

• Grunderna för den nationella planen för småbarnspedagogik,samt Helsingfors stads plan för småbarnspedagogik

• Plommonets målsättningar, värderingar och arbetsmetoder,( dvs vår egen verksamhetsplan)

• Specialdaghemmet Plommonets egen barnets plan; hur vi vårdar, fostrar och lär barn med särskilda svårigheter.Barnets plan skall utgå från barnets behov, styrkor och intressen. Personalen skall i samarbete med vårdnadshavaren utarbeta barnets plan för småbarnspedagogik.

• De mål som beskrivs i enhetens verksamhetsplan för småbarnspedagogik ska grunda sig på stadens plan.

Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning har som strategi 2017-2021:

• Hela staden som lärmiljö

• Helsingfors-jämlikt för alla lärande

• En välmående, lärande och bildad helsingforsare

Inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen erbjuds det en enhetlig svensk lärstig från småbarnspedagogiken till den fria bildningen i Helsingfors. Kontinuiteten syns i vår
gemensamma syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Vi utvecklas, lär och växer tillsammans i en uppmuntrande och respektfull interaktion.

Dessa planer är ett styrdokument för arbetet på Plommonet. Verksamhetsplanen för Plommonet har utarbetats utgående från det vardagliga arbetet, vilket innefattar planerande, genomförande och utärdering av verksamheten samt diskussioner med föräldrar och samarbetspartners.

Värdegrunden för Plommonet bygger på följande:

- Barnets rätt att leka

- Respekt för individen

- Barnets rätt att tänka och uttrycka sig själv

- Barnens och föräldrarnas delaktighet

- Acceptera mångfald

- Egenvårdarmodellen som arbetssätt

Specialdaghemmet har en liten barngrupp på 8 st barn. Alla platserna är reserverade för barn med särskilda behov, som kan vara tex.svårigheter med:

• kontakt och växelverkan

• inlärningssvårigheter

• svårigheter i tal-och språkutveckling

• utvecklingshandikapp

• beteende-och aktivitets problematik

Personalen har kunskap om barns utveckling samt respekt för individen. I enlighet med barnets kunskapsnivå och intresse erbjuder vi en mångsidig verksamhet.

På daghemmet har vi personal som är utbildad i att fostra barn i grupp samt inidviduellt. Vi har en bred kunskap inom specialpedagogiken samt inom psykologin.

Personalen deltar i mångsidiga längre utbildningar samt kortare dagsskolningar. En stor betydelse och som inspirationskälla är våra samarbetspartners, och det ger en möjlighet för våra pedagoger att få det senaste av kunskap i och från dessa nätverk.

Barnens trygghet och välbefinnande är grunden för vårt arbete. Psykoterapeuten Katri Kanninen och psykologen Arja Sigfrids har utarbetat en modell som kallas "Med barnaögon".

Det är en modell som stöder barnets dagvårdsstart och ger trygghet för barnet. Detta är viktig för vårt fortsatta arbete med barnet. Nyckelordet för denna modell är trygghet. Modellen är ett pedagogiskt synsätt med fördjupad förståelse för det enskilda barnet och dess behov. 

I modellen lärs ut om egenvårdarsystem (varje barn har en egen vårdare ) och till detta hör även hembesök till barnet. (syftet är att skapa en god relation mellan barnet och egenvårdaren )

Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av verksamhetsplanen:

Barnens delaktighet syns genom att: barnens intressen och behov uppmärksammas i verksamheten och personalen följer med barnens agerande i gruppen och gör observationer.

Familjernas delaktighet syns genom : värdediskussioner på föräldramöte samt dagliga samtal via den elektroniska Muksunkirja eller telefonsamtal. På daghemmet ordnas morsdags- och farsdags kaffe samt gemensamma fester för familjen inför julen och sommarlovet.

Personal 2019-2020

1 Speciallärare inom småbarnspedagogik/daghemsföreståndare (Monica)

1 Speciallärare inom småbarnspedagogik/vice daghemsföreståndare (Alexandra)

1 Socionom (Malena)

1 Närvårdare (Janina, vårdledig)

1 Närvårdare (Irina, vikarie)

1 Närvårdare (Andrea)

Barnen är detta läsår 8 st i barngruppen, vi delar gruppen i smågruppsverksamhet varje förmiddag.
Daghemmet är öppet vardagar 7.00-17.00

Målet för verksamheten:

att ge barnen möjlighet att utvecklas till harmoniska barn med en god självkänsla och en positiv självuppfattning som i sin tur utvecklar ett gott självförtroende hos dem.

Möjligheten att utvecklas sker utgående ifrån barnets egna resurser, i deras takt och genom handledning av vuxna. I en trygg positiv och stimulerande inlärningsmiljö upplever barnen
att de lyckas och utvecklar sin förmåga att inhämta sin kunskap. Vårt specialdaghem är tryggt och trivsamt och ger barnen möjlighet att växa och utvecklas utgående från sina egna
kunskaper och färdigheter. Vårdnadshavarnas önskemål och tankar tas i beaktande via samtal, möten och då man uppgör barnets egen plan.

 

Målet för pedagogiken på Plommonet

• är att skapa en inlärningsmiljö som i vardagen erbjuder barnen stimulerande verksamhet som ger barnen fantasier, lekar och skapande aktiviteter näring och utmaningar

• utmaningar som ger barnen möjlighet att växa och utvecklas, när de får känna nyfikenhet, glädje och trygghet.

• för barn med särskilda behov betyder detta i praktiken att personalen på Plommonet måste tänka om - hur kan man göra varje enskild rutin eller aktivitet till en lyckad upplevelse för
barnet, där det får sig att känna sig sett och bekräftat.

• arbetet innebär ett ständigt handarbete och en stor kännedom om specialpedagogiska element som är viktiga just för detta barn samt en förmåga att i smarbete omsätta metoderna i praktiken, såväl i rutiner som i andra aktiviteter.

 

Specialdaghemmet ger i samarbete med föräldrarna varje barn den bästa möjliga förutsättningen att utvecklas inom:

- språkliga färdigheter

- förmåga till kommunikation och växelverkan

- känslomässig förmåga och förmåga till empati.

- sociala färdigheter

- motoriska färdigheter

Småbarnspedagogiken gäller alla barn, oberoende hurudana särskilda behov de har!

 

Småbarnspedagogiken på Plommonet innebär :

- vård, fostran och undervisning

- att få känna tillit och trygghet

- att få leka och röra på sig enligt egna förutsättningar

- att få växa och lära sig

- att glädjas och lyckas

- att känna vänskap

- att vara och känna sig delaktig

- att dela upplevelser, aktiviteter och erfarenheter

- att undersöka, förundras och förstå

- att acceptera och att bli accepterad

- att lyssna på olika berättelser/sagor/rim och ramsor

- att få uppleva sång, musik och dramatisering

- att lära sig att kommunicera enligt de förutsättningar man har.

 

Arbetsmetoder

Både det enskilda barnet och den vuxne är aktiva i lärandet

• På Plommonet är leken central. Barnen målar enligt Steiner-pedagogikens frigörande processmålning en gång/vecka.

Leken startar inlärningsprocesser hos barnet, och är bland det viktigaste att utveckla för våra barn. Barnen och personalen ska ha möjlighet att uppleva glädjen i att göra och leka
tillsammans, både i inom-och utomhusmiljön. Personalen ska lägga märke till faktorer som begränsar leken och utveckla arbetssätt och läromiljöer som främjar lek.

I den pedagogiska verksamheten kan man kombinera tex. drama, improvisation eller sagor för att utveckla lekens gång för att bygga upp lekvärldar och lekstationer. Persoanalen skall trygga förutsättningarna för lek, och handleda leken på ett lämpligt sätt och se till att alla barn har möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin
förmåga.

• Utgående från barnets intresse beaktas varje barns individuella förutsättningar och färdigheter.

• Barnet erbjuds många olika arbetsmaterial och arbetsredskap. Vi bakar bröd tillsammans varje vecka för att ge barnets sinnes-och då speciellt känselupplevelser.

• Barnet lär sig nya saker genom att lyssna, kommunicera, uppleva, upptäcka, experimentera och reflektera tillsammans med de andra barnen och de vuxna.

Leken är en central del av barnets vardag. Den lockar barnet till att pröva och fantisera.

Barnets lek ger den vuxna möjlighet att iaktta och observera.

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:

Utgående från barngruppens behov så har vi valt att koncentrera oss på leken och samspel i vardagssituationer och i leken. Det är optimalt att öva socio-emotionella färdigheter i en trygg miljö. Vi ger barnen möjlighet att förverkliga sig själv genom olika uttrycksformer så som rörelse, sång och skapande verksamhet.

 

Pedagogisk dokumentation:

Dokumentering genom fotografering och filmer sker dagligen, och som sedan sparas och skickas till familjerna via Muksunkirja. Fotografier samt barnens teckningar och målningar sparas även i barnets egen mapp på daghemmet och skickas hem då terminen är slut.

Barnets delaktighet:

Aktuella händelser i barnens liv som väckt barnens intresse tas i beaktande i verksamhetens planering. Pedagogerna stöder barnets nyfikenhet i dess omgivning.

Arbetssätt:
Vi arbetar i smågrupper för att ge barnen utrymme att växa och uttrycka sig och sina behov. Vi ger barnen möjlighet att leka bredvid lek och öva olika rollekar i smågrupper.

Vi utforskar vår näromgivning med alla sinnen. Vi förstärker grovmotoriken och de sociala färdighetern i stadens park Unikko. Promenaderna i vår näromgivning ger en möjlighet för att hitta nya intresseområden och diskussionsämnen.

Då barnet visar intresse för något så stöder vi barnets intresse genom att utforska det med hjälp av alla våra sinnen.

Lärmiljö:
Vår lärmiljö är där vi vistas, vare sig det är utomhus eller inomhus. I varje miljö kan vi hitta nåt som är intressant och som kan sporra nyfikenheten eller ge ny kunskap.

Familjernas delaktighet:
Vi använder Muksunkirja varje dag för alla barn och berättar till vårdnadshavarna vad barnet gjort och hur allt gått under dagen.

Samarbete:
Vi besöker bibliotek och djurgårdar samt teater

Förväntat reslultat:
Barnen skall finna iver i att lära sig nytt. Vi önskar att barnen lär sig bättresociala och emotionella färdigheter genom leken och den mångsidiga verksamheten. Barnets ordförråd och språk utvecklas genom vardagsprat. Vi vill väcka även barnens intresse för sagornas värld.

Tidsplan:
Hösten 2019, våren 2020

Plan för uppföljning:

Uppföljning sker kontinuerligt 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret:

kontinuerligt veckovis

Lärområdena :

1. Språkens rika värld
- är att stöda och stimulera barnens språkliga utveckling skapar personalen en trygg atmosfär så att de möjliggör konstruktiv växelverkan mellan barn och vuxna.

- varje barn ses som en egen individ och stödet anpassas enligt dess utvecklingsnivå

- personalen talar och berättar mycket åt barnen, tar ögonkontakt och talar tydligt samt använder stödtecken, eller bilder för att stödja förståelse och för att uppmuntra barnet till produktion av ord.

- Vi lyssnar till barnet och ger det extra tid för att det ska hinna svara och kommunicera tillbaka.

- sång, sånglekar, rörelselekar samt rim och ramsor och även drama samt munmotoriska övningar är en viktig del i den dagliga verksamheten där språket övas naturligt.

- vi använder digitala verktyg, applikationer, spel och använder dem tryggt.

2. Mina många uttrycksformer

utveckla förmågan att uttrycka sig

- musikaliskt

- visuellt

- verbalt

- kroppsligt


Utveckla barnens uppfattning om sig själv och stärka självförtroendet

Utveckla förmågan till socialt samspel

Utveckla förmågan och viljan att delta i den gemensamma verksamheten.

Förstå betydelsen av gemensamma regler och överenskommelser och kunna följa dem

Stärka barnens förhållande till naturen samt lära dem om en hållbar utveckling.

3. Jag och vår gemenskap

- Personalen och barnen pratar dagligen om olika känslor, hur man själv upplever och uppfattar olika känslor, och hur någon annan kan göra det.

- Vi ger ord och bilder samt stödtecken för känslorna som tex. glad, ledsen, arg osv

-Genom leken övar vi på sociala situationer, vad som är rätt och fel och hur vi behandlar våra kompisar, så att alla känner sig trygga och blir hörda.

- Vi firar födelsedagar samt firar farsdag och morsdag med tex. frukost på daghemmet.

- Vi uppmärksammar även de allmänna finlandssvenska högtiderna såsom bla. Lucia och svenska dagen.

- Vi firar julfest och sommarfest

- Vi har en öppen dialog med familjerna om kultur och värderingar.

4. Jag utforskar min omgivning

- Vi uppmuntrar barnen att undersöka tex. geometriska former genom att vi bygger tågbanor, skapande verksamhet med klossar, rita eller modellera

- Vi övar tidsbegrepp genom att iaktta årstiderna, olika tider på dygnet, titta på bilder på dagsschemat

- Vi bekantar oss med matematiken i spontana leksituationer tex. genom att räkna saker och jämföra antal leksaker

- I samlingen räknar vi hur många barn som är på dagis varje dag och kombinerar räkneordet med motsvarande siffra. Samt räknar till 10 både på finska och svenska, detta för att lära oss
ramsräkning

- Vi övar kategorisering i alla uppkomna situationer och även i de individuella träningslådorna

- Vi strävar till att lära oss om miljön och agera till förmån för miljön

- Vi strävar efter att uppnå " grön flagg" för vårt daghem

- Vi strävar till ett giftfritt daghem

- Vi strävar till ett ekologiskt hållbart daghem

- Vi strävar till att servera mera närprodcucerat samt ekologisk mat

5. Jag växer, rör på mig och utvecklas

- Utveckla kroppskännedom- och kontroll och respekt för kroppslig intigritet

- Känna glädje över att få röra på sig

- Utveckla fin-och grovmotorik., balans-och rörelseförmåga

- Utveckla förmågan att klara sig självständigt

- Utveckla säkerhets tänkandet i vardagliga situationer, tex i trafiken och i naturen

- Främja ett postitivt förjållningssätt till mat och ätande samt stöda hälsosamma matvanor

I leken möts barnets inre och yttre världar:

Kommunikation
Rumsuppfattning
Inlevelser
Kroppsuppfattning
Glädje
Ta ansvar
och Språk
Könsroller
Vänskap
Trygghet
Självständighet
Kreativitet
Målinriktning
Jämställdhet
Flexibilitet
Tanke
Fantasi
Omtänksamhet
Sinnesförnimmelser
Besvikelser
Problemlösning
Grov- och finmotorik
Begreppsuppfattning
Regler och normer


  
Stödmetoder på Plommonet

• Vuxna som är närvarande i barngruppen, handleder, stöder och hjälper.

• Vardagshabilitering; de vuxna tar tillvara alla små tillfällen till nyinlärning som vardagens rutiner och aktiviteter ger.

• Näromgivningsbottnat arbetssätt. Det innebär att vi tänker oss att den naturliga habiliteringen sker i barnets närmiljö; i hemmet och i daghemmet.

• Max antal barn , 8 st. barn, alla med särskilda behov.

• Smågruppsverksamhet på förmiddagarna

• Utrymmen som är välanpassade till en grupp med barn som har olika särskilda behov. Var och en kan få lugn och ro om det behövs.

Bilder som stöd används i olika aktiviteter;

• Samling, saga, sånger, tambursituation, matsituation, toalettbestyr, bordsaktiviteter, bakning, dukning, måla, rita, limma samt alla situationer där vi ”pysslar”.

• Individuella bildscheman för att strukturera dagen; såväl för hela gruppen som enskilda scheman för alla .

• Individuella lekscheman för tex. kökslek, billek eller annan lek

• Individuella på-och avklädningsscheman för barnen

PECS-metoden
• Används för barn med svårigheter i tal- och kommunikation. Det sker i samarbete med våra talterapeuter.

• Widgit online används

Stödtecken används i alla vardagliga rutiner och aktiviteter.

Personalen får årligen uppdatera sina kunskaper i tecken användning via skolning 

 

Teacch-metoden

• Specialpedagogiskt arbetssätt baserat på behov, färdigheter och brister hos barn med autism.

• Utarbetad av Division TEACCH i North Carolina i USA. Målet är att anpassa och organisera omvärlden så att den blir mer förutsägbar och mindre kaotisk för barn med autism.

• Strukturerat upplagd undervisning = tydliggörande pedagogik.

• Metoden utnyttjar barnens goda visuella förmåga och tillit till rutiner genom att använda olika former av struktur för att uppnå koncentration, uthållighet, trygghet och självständighet.

• Speciellt individuella träningslådor används individuellt med alla barn varje dag. Pep-r utvärderingen som görs på varje barn på Plommonet, är även den utarbetad av Division TEACCH i North Carolina.

Måltider

På daghemmet serveras det tre måltider om dagen, morgonmål, lunch och mellanmål. Vi serverar god näringsrik mat vid varje måltid. Vi beaktar de enskilda barnens behov även i matsituationer och skräddarsyr dem efter behov. Maten som serveras till lunch är tillagad vid Fazer food i Bocksbacka. Vi kommer att ha som mål 2019-2020 att utöka de maträtter som är närproducerade samt ekologiska. Vi strävar efter att bli ett sk."grön flagg" daghem i framtiden.

Utevistelse

Vi vistas ute varje dag 1-2 timmar. Vi promenerar till stadens park Unikko mittemot daghemmet för att leka. På Plommonet fäster vi stor vikt vid de motoriska aktiviteterna, samt säkerheten då vi är utomhus.

Vila

Varje dag har barnen möjlighet till en stunds vila, vi beaktar barnens olika behov och ordnar vilan på ett sätt som passar det enskilda barnet bäst.

Barn från olika kulturer

I planen förverkligas de allmänna målen med beaktande av barnets uppväxtvillkor samt deras språkliga och kulturella bakgrund.

Barnets plan för småbarnspedagogik

För varje barn inom småbarnspedagogiken skall en individuell plan för småbarnspedagogiken göras upp. Barnets plan ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Barnets stödåtgärder skrivs även in i planen. Planen görs upp i samarbete med vårdnadshavarna. Barnets åsikter ska höras och beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkuniga och andra samarbetspartners som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den individuella planen för småbarnspedagogik.

Genomförandet av barnets plan ska utvärderas och ses över minst en gång om året. Den kan utvärderas och ses över oftare då behov uppstår.

Planen görs upp för alla barn i september, samt utvärderas i maj.

• Habiliteringen sker i barnets närmiljö, i hemmet och på specialdaghemmet.

• På Plommonet är fokusen på god växelverkan, trygghet och utmaningar samt individuellt handarbetade metoder just för detta barn

• Dessa omsätts i praktiken, och barnet får stöd i en naturlig vardagshabilitering med den nyaste av kunskaper och metoder samt med testning och individuell träning av specialbarnträdgårdslärare och psykoterapeutam samt av våra talterapeuter och ergoterapeuter som besöker daghemmet varje vecka.

• Plommonet fokuserar på möjligheter snarare än hinder i sin barnets plan.

 

Samarbete

Det främsta ansvaret för barnens fostran ligger hos föräldrarna. Personalen stöder hemmen i deras fostringsuppgifter och ansvarar för egen del för barnets vård, fostran och undervisning under den tid barnet vistas på specialdaghemmet. Syftet med det gemensamma fostringsansvaret är att stöda barnets växande, utveckling och lärande samt att öka tryggheten och välbefinnandet på specialdaghemmet. För barnets trivsel, växande och lärande är det viktigt att skapa ett förtroligt förhållande mellan föräldrar och personal.

• Utvecklingssamtal, uppgörande av barnets plan hör till samarbetet.

• Personalen inbjuder också till föräldramöten, föräldrabesök, öppet hus såsom mors-dags och fars-dags kaffe, samt fester tillsammans med barn, föräldrar och personal. Samt
familjesamarbete med vår psykoterapeut.

• Ett intensivt samarbete pågår dessutom konstant med Coronarias terapeuter samt Terapeijas och Kipinäkeskus terapeuter.

• Om barnet har terapeuter från andra organisationer, samarbetar Plommonet intensivt också med dem. I samarbetet betonas särskilt vardagliga problem och stödmetoder, med sikte på konkreta vardagliga metoder för att stöda barnet att uppnå sin potential till självständighet och delaktighet.

Då barnet är kopplat till andra organisationer:

Habiliteringsavdelningen på Folkhälsan, Kårkulla, Barnets Borg eller någon annan instans som har ansvar för barnets habilitering sker samarbete också med dem, då oftast på ett mindre intensivt sätt med betoning på helhetshabiliteringsplanen och helhetsutvecklingen.

Personalens skolning

sker ofta genom att vi inbjuder föreläsare eller utbildare som kan ge oss merkunskap om just de saker som berör de barn vi har på Plommonet. Samt att vi deltar även i kurser och
skolningar som erbjuds för dagvårdspersonal inom Helsingfors stad och av andra privata producenter.

Kontaktuppgifter:

Monica Riippa-Petrov
Daghemsföreståndare
tel.050 5262773

monica@plommonet.fi
www.plommonet.fi

Besöksadress:
Madetojagränden 5 C
00720 Helsingfors